Секциялар

ТАҚЫРЫПТАР

Конференцияның мақсаты – қазіргі кезеңдегі биологияның дамуының соңғы бағыттары бойынша заманауи білім мен тәжірибе алмасу үшін ғалымдар мен практиктерді біріктіру.

Сессиялар адамзат өркениетінің дамуындағы биологияның рөліне байланысты ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстарға арналады. Талқыланған негізгі мәселелер климаттың өзгеруі және жаһандық ескерту мәселесін шешуге, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық жүйелерге, жасыл және жаңартылатын энергияға, жасыл экономикаға, планетаның биологиялық әртүрлілігін сақтау және пайдалану проблемаларын зерттеуге, нейробиология мен биомедицинаның жетістіктері мен перспективаларына және биология ғылымында жасанды интеллект қолдануына қатысты.

Конференция секциялары ғылым мен технология салаларындағы заманауи тенденциялар мен қызығушылықтарды көрсететін келесі бағыттарды қамтиды:

Секция №1. Биофизика, биомедицина және нейроғылымдардағы пәнаралық зерттеулер

-Когнитивті нейроғылымдардағы мәселелер

-Нейродегенеративті аурулар және психопатология

-Есептеу нейроғылымдарындағы жетістіктер

-Молекулалық нейроғылымдардағы перспективалар

-Денсаулықтың физиологиялық негіздері, аурулар, олардың диагностикасы және терапиясы

-Биологиялық жүйелердің уақытша ұйымдастырылуы

-Биополимерлердің және биомакромолекулалық жүйелердің құрылымы мен динамикасы

-Мембраналық және транспорттық процестері

-Биологиялық жүйелердегі энергияның трансформациялану механизмдері

-Физико-химиялық факторлардың биологиялық жүйелерге әсер ету механизмдері

-Ғылым мен білім интеграциясы биолог-педагогтарда кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырудың негізі ретінде

-Аурулардың биомаркерлері және оның терапиясының тиімділігі

-Аурулар патогенезіндегі пәнаралық зерттеулер

-Фитопрепараттардың терапиялық потенциалдарын зерттеу

Бейімделудің физиологиялық және медициналық-биологиялық мәселелері

Секция № 2. Биотехнология, микробиология және биоинженерияның өзекті мәселелері

-Микробиология, вирусология және микробтық биотехнология.

-Микроорганизмдердің экожүйедегі және адам денсаулығындағы рөлі.

-Биоөнімдерді өндіру үшін микроорганизмдерді өнеркәсіптік пайдаланылуы.

-Микробтарды биоремедиацияда және қалдықтарды өңдеуде қолдану.

-Агробиотехнология.

-Өсімдіктер биотехнологиясы және физиологиясы.

-Азық-түлік биотехнологиясы және инновациялық өнімдер.

-Медицинадағы биотехнология.

-Биоматериалдар.

-Экологиялық биотехнология.

-Фотобиотехнология және биоэнергетика.

-Экологиялық мәселелерді шешуде биотехнологияны қолдану.

-Ауылшаруашылық және өндірістердің тұрақты әдістерін дамыту.

-Биотехнологияны қолдану арқылы жаңа препараттар мен вакциналарды жасау.

-Медициналық практикадағы жасушалық терапия және гендік терапия.

-Ауруларды диагностикалау және бақылау үшін биомаркерлерді қолдану.

-Биоинформатика және есептеу биологиясы.

-Геномдық және протеомдық мәліметтерді талдау.

-Биологиялық жүйелерді модельдеу және гипотезаларды виртуалды тестілеу.

-Биологиялық зерттеулердегі жасанды интеллекті қолдану.

-Гендік инженерияны медицинада, ауыл шаруашылығында және өнеркәсіпте қолдану.

-CRISPR/Cas9 және басқа геномдарды өңдеу құралдары.

-Этикалық мәселелер және гендік инженерияны реттеу.

-Синтетикалық биология.

-Жасанды биологиялық жүйелерді құру және бағдарламалау.

-Биологиялық компьютерлер және тірі организмдерге негізделген логикалық элементтер.

-Зертханалық жағдайдағы тірі жүйелер эволюциясы және дизайны.

-Биотехнология және биоинженериядағы этикалық мәселелер.

-Ғылымның қоғаммен байланысы және техниканың мәдениетке әсері.

-Биотехнология саласындағы заңнамалық аспектілері және оларды реттеу.

Секция № 3. Генетика және молекулалық биология саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулер

-Медициналық генетика, онкогенетика және молекулалық диагностика;

-Эксперименттік мутагенез;

-Генотоксикология және генетикалық мониторинг;

-Жасушалық және генетикалық технологиялар;

-Молекулалық генетика, геномика, биоинформатика және мәліметтерді талдау;

-Ауыл шаруашылығы қажеттіліктеріне арналған генетика

 

Секция № 4. Биоалуантүрлілікті зерттеудің өзекті мәселелері және заманауи принциптері

-Биоалуантүрлілікті сақтау мәселелері;

-Қазақстан өсімдіктері мен жануарларының генофондын сақтаудың заманауи аспектілері мен үрдістері;

-Қазақстан мен көршілес мемлекеттердің биоресурстарының қазіргі жағдайы;

-Шөлейттену проблемалары;

-Өсімдіктер биоморфологиясы саласындағы заманауи зерттеулер;

-Дәрілік өсімдіктерді өсірудің экологиялық және фармакогностикалық мәселелері;

-Өсімдік шаруашылығындағы жұқпалы аурулардың өзекті мәселелері;

-Флора саласындағы зерттеулер;

-Қазақстан мен көршілес мемлекеттердің фаунасын зерттеудің өзекті мәселелері;

-Балық шаруашылығы зерттеулері мен аквакультураның қазіргі жағдайы;

-Жануарлар жасушалары мен тіндерінің морфологиясын зерттеудің өзекті мәселелері;

-Қоршаған ортаны қорғаудың өзекті мәселелері;

-Антропогендік және климаттық факторлардың су және жер үсті экожүйелеріне әсері;

-Даму биологиясының қолданбалы аспектілері;

-Антропологияның қазіргі мәселелері;